نام گذاری ۲۲ اوت برای نخستین بار به عنوان روز‌ جهانی ارتداد؛ خبرگزاری ایرانشهر؛ جمعه 31 مرداد 1399