Apostasy is a Human Right, Maryam Namazie erhält den IBKA-Preis Sapio, Miz, December 2022